Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de stichting worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de stichting;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 9. Stichting: de natuurlijke of rechtspersoon en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de stichting en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 - Identiteit van de stichting

Naam stichting: Stichting Help Haïti

Handelend onder de naam/namen Stichting Help Haïti (met webshop genaamd Haitiwebshop.nl en Haitiwebshop.com).

Vestigingsadres: Erasmuslaan 44 te Amstelveen.

E-mailadres: haitiwebshop@hotmail.com en stichtinghelphaiti@live.nl

KvK-nummer: 34345348

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen stichting en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de stichting voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de stichting zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de stichting gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de stichting niet. Indien consument een product uit een serie bestelt, kan deze afwijken qua kleuren en vormen van het product op de foto’s omdat elk artikel in betreffende webshop uniek en handgemaakt is.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de stichting is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de stichting binnen de mogelijkheden van de webhoster waaronder de webshop valt, passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen via iDEAL, zal de stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen binnen de mogelijkheden die de iDEAL-provider biedt.

 4. De stichting kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De stichting zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het e-mailadres en het telefoonnummer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met voor zover van toepassing , inbegrip van alle belastingen van het product en voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

       

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De stichting mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 3. Consument dient bij herroeping binnen 14 dagen na ontvangst van het product de stichting per mail op de hoogte te stellen van zijn wens tot herroeping. Stichting stuurt consument vervolgens een bericht met een formulier voor herroeping welke door consument dient te worden ingevuld en te worden aangeleverd bij de stichting. Consument heeft vanaf het moment van zijn melding van wens tot herroeping uiterlijk 14 dagen de tijd om het product retour te zenden om voor creditering in aanmerking te komen.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument zendt het product goed verpakt terug met alle geleverde toebehoren conform de door de stichting verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

   

Artikel 7 – Verplichtingen van de stichting bij herroeping

 1. Als de stichting de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De stichting vergoedt de betalingen van de retour gezonden producten, inclusief eventuele verzendkosten indien door de consument aan de voorwaarden en binnen de bedenktermijn is voldaan. Indien consument een deel van zijn bestelling retour zendt, echter ook een deel behoudt, zal er geen creditering van verzendkosten plaats vinden.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal verpakt zijn in transparant omhulsel zodat consument de verpakking niet hoeft te verbreken om het artikel goed te kunnen bezien. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de stichting hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

De stichting kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als deze voorwaarden duidelijk heeft gemeld op minstens één van de pagina’s in de webshop.

 1. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling c.q. verpakking na levering is verbroken.

 2. Producten die uit de originele verpakking zijn gehaald en/of die door consument gebruikt zijn.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. Stichting zorgt ervoor dat artikelprijzen in de webshop duidelijk zichtbaar zijn voor de consument.

 2. Stichting zorgt ervoor dat verzendkosten duidelijk zichtbaar zijn voor consument. Verzendkosten zijn afhankelijk van het bedrag waarvoor consument bestelt. Indien het bedrag meer dan € 100,= bedraagt, neemt stichting de verzendkosten voor zijn rekening.

 3. BTW is niet van toepassing.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de consument aan de stichting kenbaar heeft gemaakt.

 3. Bestellingen worden afhankelijk van het type product verzonden middels brievenbuspost danwel pakketpost via PostNL.

 4. De stichting zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument bericht hierover binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. Indien de termijnen overschreden worden kan consument de koop ontbinden.

 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de stichting het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 6. Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren danwel te laat leveren door PostNL buiten de schuld van de stichting om.

   

Artikel 12 - Betaling

 1. Betalingen dienen vooraf te worden gedaan via één van de betalingsmogelijkheden die de de webshop van de stichting biedt.

 2. Indien de consument binnen 14 dagen na bestelling van het product niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft de stichting het recht de aankoopovereenkomst te ontbinden zodat het artikel opnieuw aan andere consumenten kan worden aangeboden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de stichting te melden.

 

Artikel 13 - Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stichting per mail.

 2. Bij de stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

   

Artikel 14 - Garantie

Consument is zich er van bewust dat hij een handgemaakt artikel uit een ontwikkelingsland koopt. Op de artikelen uit de webshop van de stichting wordt daarom geen garantie verleend. De stichting kan niet instaan voor de kwaliteit van het product. Stichting zal echter te allen tijde er voor zorgen dat het product in goede staat naar de consument verzonden wordt. Indien aannemelijk is dat een product bij ontvangst bij consument beschadigd is of disfunctioneert, kan consument de stichting benaderen via mail danwel per telefoon om een passende oplossing te zoeken.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De stichting kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.Wijzigingen zijn van toepassing op het moment van aankoop van het product en binnen de geldende zichttermijn. Indien consument een nieuwe bestelling plaatst, zijn de dan geldende Algemene Voorwaarden van toepassing.